"Trashlights"

Blechschneck 1
Trashlight 1
Blechschneck 2a
Trashlight 2a
Blechschneck 2b
Trashlight 2b